Amaçlar, Hedefler ve Riskler

AMAÇLAR

1. Öğrenci merkezli eğitimin gerçekleşmesinde tam destekle alt yapıyı daha güçlendirerek öğrenci başarısını arttırmak.   

2. Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesinde fiziki alt yapıyı ve inşaat yapısını bu kriterlere uygun olarak gerçekleştirmek.

3. Katılımcı yönetim ve organizasyon yapısı ile kurum kültürünü geliştirmek.

 

HEDEFLER

1. Eğitim-öğretimin en iyi şekilde ilerlemesi için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na düşen görevler üzerinde en üst düzeyde hassasiyetle çalışılacaktır.

2. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.

3. Araştırma altyapısı daha da iyileştirilecektir.

4. İç paydaşların kurumsal aidiyet düzeyi arttırılacaktır.

5. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.

6. Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.

 

RİSKLER

1. Farklı branşlardaki teknik personelin olmayışıyla multidisipliner çalışmalarda yavaş ilerleme.

2. Bakım Onarım çalışmalarını gerçekleştirirken teknik personelin sayısının yetersiz kalması.

3. Farklı branşlardaki tekniker, teknisyen, sürekli işçi personel sayısının az olması.